Off-season concerts

Aristo Sham credit Matt Dine

ARISTO SHAM

Friday, 10 June 2022 - 19:00
Evgeny Konnov

EVGENY KONNOV

Friday, 17 June 2022 - 19:00
Sergey Belyavsky

Sergey Belyavsky

Friday, 24 June 2022 - 19:00
Dmitrii Kalashnikov

DMITRII KALASHNIKOV

Friday, 01 July 2022 - 19:00
Danae Papamattheou-Matschke e Uwe Matschke

Danae Papamattheou-Matschke – Uwe Matschke

Thursday, 21 July 2022 - 19:00
Premio Venezia

KOSTANDIN TASHKO | DAVIDE RANALDI

Friday, 16 September 2022 - 19:00